Σχέδια Δράσης

Ο Δήμος για να υποστηρίξει τις πολιτικές για το κλίμα και να δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη για τις κλιματικές δράσεις, έχει καταρτίσει αρκετές διακλαδικές στρατηγικές και σχέδια δράσης που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά

1.  Σύμφωνο των Δημάρχων/ Σχέδιο Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Τρικκαίων (2008 - 2020)


2.  Πρόγραμμα 2014 - 2019, «Τρίκαλα 2050 - Έξυπνος, Αυτάρκης και Ανθεκτικός Δήμος»


3.  Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2016 – 2020 & 2021 - 2025)


4.  Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (2018 - 2023)


5.  Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) (2019 - 2024)


6.  Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) (2021 - 2030)


7.  Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (2021)


8.  Στρατηγικό Πλάνο Έξυπνης Πόλης - Restart mAI city (2021)


9.  Στρατηγική για την ενεργειακή μετάβαση της πόλης των Τρικάλων (2022 - 2030)

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Οι πόλεις καλύπτουν περίπου το 3 % της έκτασης της γης αλλά παράγουν περισσότερο από το 70 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι έως το 2050 σχεδόν το 85 % των Ευρωπαίων θα ζουν σε αστικές περιοχές. Γι’ αυτό τον λόγο, η τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη πρέπει να αντιμετωπιστεί στις πόλεις και από τους πολίτες που ζουν σ’ αυτές.

Η αποστολή των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων θα στηρίξει, θα προωθήσει και θα αναδείξει 100 ευρωπαϊκές πόλεις στη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και θα καταστήσει τις πόλεις αυτές κόμβους πειραματισμού και καινοτομίας για όλες τις πόλεις.

Κάθε πόλη καλείται να αναπτύξει το Κλιματικό της Συμβόλαιο. Με την ανάπτυξη του Κλιματικού Συμβολαίου Πόλης (ΚΣΠ) ο Δήμος Τρικκαίων συμβάλλει στην γενικότερη προσπάθεια της Ευρώπης για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του κλιματικού συμβολαίου αποτελεί η απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου.

Κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030
Κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030
Κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030
ΤΡΙΚΑΛΑ 2030
Τρίκαλα 2030

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΕΙΟΥ

Μια απογραφή εκτιμά την ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων της πόλης. Οι εκπομπές υπολογίζονται για κάθε δραστηριότητα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ονομάζεται έτος αναφοράς. Μια ολοκληρωμένη απογραφή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου πλάνου μείωσης εκπομπών.

Ο Δήμος Τρικκαίων έχει πραγματοποιήσει απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με έτος αναφοράς το 2019, όπου προσδιορίζονται οι κύριες δραστηριότητες που ευθύνονται για την παραγωγή των εν λόγω αερίων καθώς και οι ποσότητες εκπομπών.

Συνολικές εκπομπές*: 467.714,66 tn CO₂e
Εκπομπές ανά κάτοικο*: 7,59 tn CO₂e


*(Έτος αναφοράς 2019)

Οι εκπομπές ανά τομέα-πηγή για την πόλη των Τρικάλων κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Στατική Ενέργεια: 393.504,16 tn CO₂e 84.1%
Μεταφορές: 45.198,83 tn CO₂e 9.7%
Απόβλητα: 26.519,46 tn CO₂e 5.7%
ΒΔΧΠ: 2.419,46 0.5%
ΓΔΚΑΧΓ: -7,26 tn CO₂e 0%

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Οι κύριες δράσεις στις οποίες θα επικεντρωθούν τα Τρίκαλα για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030 περιλαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα κτίρια, βιώσιμα συστήματα μεταφορών και κινητικότητας, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας που είναι κατάλληλη για τις τοπικές κλιματικές και γεωλογικές συνθήκες, αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, κυκλικότητα αγαθών, βιώσιμη χρήση γης και παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης.

Συστήματα Ενέργειας


Απανθρακοποίηση παραγωγής ηλεκτρισμού:

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Θερμικά ηλιακά συστήματα
 • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Μεταφορές


 • Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων
 • Προώθηση χρήσης μέσων μικροκινητικότητας
 • Μετάβαση σε δημόσιες, μη μηχανοκίνητες μεταφορές
 • Αύξηση κοινής χρήσης αυτοκινήτων
 • Ηλεκτροκίνηση μηχανοκίνητων μέσων
 • Ηλεκτροκίνηση δημόσιων μέσων μεταφοράς
 • Βελτιστοποίηση logistics

Απόβλητα


 • Χωριστή συλλογή και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 • Δημιουργία Πράσινου Σημείου
 • Διαλογή στην πηγή & εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω»
 • Μείωση υγειονομικής ταφής αποβλήτων κάτω από 10%

Πράσινες Υποδομές


 • Αστικές αναπλάσεις
 • Πράσινοι τοίχοι και δώματα
 • Πράσινα πεζοδρόμια
 • Φύτευση 23.000 δένδρων

Κτίρια


 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Εγκατάσταση ΑΠΕ
 • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός και συσκευές
 • Απανθρακοποίηση θέρμανσης κτιρίων

Έξυπνη Πόλη


 • Πλατφόρμα έξυπνης πόλης
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων σε δημοτικές υποδομές
 • Έξυπνα δίκτυα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας
 • Συνδεσιμότητα δικτύων και συστημάτων για ολιστική διαχείριση υποδομών
 • Πλατφόρμα πληροφόρησης ενεργειακού ισοζυγίου πόλης
 • Δράσεις συμμετοχικότητας
Τρίκαλα 2030