Φόρουμ Πόλης


Αποτελούμενα από πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς που σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης, αυτά τα συμβούλια θα παρέχουν τοπικές αντιλήψεις, τεχνογνωσία και ιδέες που είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των κύριων δράσεων που περιγράφονται στο ΚΣΠ. Τακτικά οργανωμένα από τον Δήμο, λειτουργούν ως πλατφόρμες για τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών, τον συν-σχεδιασμό και τη διαφάνεια.

Συμμετοχικές Πλατφόρμες


Στις συμμετοχικές πλατφόρμες, άτομα και οργανισμοί μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν για το σχεδιασμό και τη βελτίωση κλιματικών πολιτικών, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει το αίσθημα δέσμευσης μεταξύ των συμμετεχόντων και βελτιώνει τη διαφάνεια.

Εκπαιδευτικές Εκστρατείες


Η δημιουργία μιας κουλτούρας περιβαλλοντικής ευθύνης προϋποθέτει την διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και εμπλοκή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εργαστήρια, σεμινάρια και δράσεις.

City Media


Εκτός από τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα του Δήμου, έχουν δημιουργηθεί ειδικές πλατφόρμες για την προώθηση της πορείας των Τρικάλων προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτοί οι εξειδικευμένοι ιστότοποι και λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν ως κεντρικά σημεία για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις κλιματικές πρωτοβουλίες δράσης, τους στόχους και την πρόοδο, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για την κοινότητα.

Προγράμματα Κινήτρων


Μέσω του έργου «Restart MAi City» που αφορά την ανάπτυξη λύσεων έξυπνης πόλης, ο Δήμος δημιουργεί προγράμματα κινήτρων και εφαρμογές για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές για το κλίμα. Η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχυθεί με τη χρήση προγραμμάτων ανταποδοτικότητας με τη χρήση ψηφιακού νομίσματος τοπικής χρήσης.

Τρίκαλα 2030